Skip to content

Mikropale

Pod domki

Buduj na bezpiecznych

fundamentach

Realizacje

data realizacji: 2020-10
miejsce realizacji: Poznań – Centrum Ogrodnicze Zawady

Perfekcyjnie przygotowana platforma robocza umożliwiła szybką i bezpieczną realizację posadowienia na palach fundamentowych hali namiotowej w Centrum Ogrodniczym Zawady w Poznaniu. Występujące w poziomie posadowienia grunty organiczne wykształcone w postaci torfów o miąższości od 4m do 6m uniemożliwiły wykonanie klasycznego posadowienia bezpośredniego na stopach fundamentowych i były przyczyną do wykonanie mikropali. Ze względu na znaczne siły poziome z konstrukcji hali zbrojenie do zbrojenia pali wykorzystane zostały sztywne kształtowniki IPE 140. Takie rozwiązanie zapewniło inwestorowi spokojny sen i gwarancję długiego funkcjonowania hali bez żadnych usterek.

data realizacji: 2019-02
miejsce realizacji: Lubin – Skoda

Osadzenie 28 pali wierconych o średnicy 300 mm ze względu na zmianę położenia drogi A2 i E1 oraz oczepów na nich leżących.

data realizacji: 2019-12
miejsce realizacji: Gorzów Wielkopolski – Palisada w prezbiterium Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Warunki gruntowe opisane w Opinii geologicznej wykazywały występowanie nasypu niebudowlanego pochodzenia antropologicznego o miąższości 2,4m a pod nim piaski drobne średnozagęszczone (szg) o stopniu zagęszczenia ID=0,6. Z geologicznego punktu widzenia wykonanie palisady stycznej było prostym zadaniem jednak ze względu na jej zlokalizowanie w prezbiterium Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim okazało się złożonym przedsięwzięciem. W celu ochrony murów spaliny wytwarzane podczas pracy palownicy odprowadzane były na zewnątrz Katedry przy użyciu odciągów spalin, palisada wykonana została z zaczynu cementowego z cementu białego o obniżonej zawartości chlorków soli redukującego ryzyko przeniknięcia soli do murów katedry i powstania białych wykwitów, mieszalnik zaczynu cementowego został umieszczony na zewnątrz katedry w celu uniknięcia zapylenia wewnątrz a zaczyn pompowany był przy pomocy systemu węzy. Do tego całość prac prowadzona było pod stałym nadzorem konserwatora zabytków i archeologa.

data realizacji: 2020-04
miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański

Niedostateczne rozpoznanie podłoża gruntowego było przyczyną powstania nadmiernych osiadań narożników budynku na terenie oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim. Osiadania wymusiły zastosowanie programu naprawczego polegającego na podparciu narożników budynku na palach. Wykonane przez SOILIS uzupełniające badania gruntu sondą statyczną CPT były podstawą do wyznaczenia niezbędnej długości pali i określenia ich nośności. Wykonane 4 mikropale wiercone z zaczyny cementowego w połączeniu z opartymi na nich belkami stalowymi wystarczyły do  ustabilizowania konstrukcję i zapewnienia jego bezpiecznej pracy

data realizacji: 2018-08
miejsce realizacji: Zabezpieczenie Wykopu – Palisada Zielona Góra

Rozbudowa obiektu Hotelowego w Zielonej Górze wymagała wykonania głębokiego wykopu w granicy działki tuż przy istniejącym murze zlokalizowanym na sąsiedniej działce. Ze względu na zabytkowy charakter muru jego rozebranie nie było możliwe zdecydowano się zatem o wykonanie zabezpieczenia wykopu w celu umożliwienia wykonania kondygnacji podziemnych.

Zaprojektowano palisadę styczną. Palisada została rozparta o pale oporowe w celu zminimalizowania ugięć.

data realizacji: 2018-10
miejsce realizacji: Wolsztyn

Dobra lokalizacja oraz trudne warunki gruntowe z wysokim poziomem wód gruntowych. Z takim problemem musiał zmierzyć się Inwestor z Wolsztyna. Rozwiązaniem okazały się mikropale zaprojektowane i wykonane przez SOILIS. Warstwa nasypu niebudowlanego oraz gruntów organicznych wykształconych w postaci torfów miały miąższość do 3,8m. Pale zostały posadowione w warstwie piasków drobnych średniozagęszczonych i z powodzeniem przenoszą obciążenia z fundamentów na głębsze, nośne warstwy gruntu.

data realizacji: 2017-06-01
miejsce realizacji: Brzeg Dolny – PCC Rokita

Projekt rozbudowy Stacji zmydlania na terenie zakładów PCC Rokita w Brzegu Dolnym obejmował budowę estakady posadowionej na stopach fundamentowych. Wykonanie posadowienia bezpośredniego okazało się niemożliwe z powodu występowanie w górnych warstwach podłoża gruntów słabonośnych oraz bardzo gęstej sieci instalacji podziemnych, które nie pozwalały na wykonanie dużych stóp fundamentowych. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie małych oczepów oraz mikropali przejmujących obciążenia z estakady. Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem służb zakładowych ponieważ każda odchyłka w lokalizacji pala groziła uszkodzeniem instalacji podziemnych. Oprócz mikropali wykonaliśmy oczepy żelbetowe.

data realizacji: 2017-04-01
miejsce realizacji: Ustowo-Szczecin

Warstwa nasypowa piasek drobny, Warstwa nasypowa gruzowo ceglana, warstwa nasypowa humusu z piaskiem gliniastym i glina piaszczysta z domieszką żwiru. Tak kształtował się profil geologiczny gruntu w m. Ustowo koło Szczecina na działce przewidzianej pod budowę domu jednorodzinnego. Tradycyjnie prace rozpoczęliśmy od wykonania uzupełniających badań gruntu sondą CPT ponieważ badania wykonane na potrzeby Opinii Geotechnicznej wykonane były do głębokości 5m, niewystarczającej do prawidłowego zaprojektowania mikropali. W oparciu o wyniki badań CPT zaprojektowaliśmy 37 pali o nośności 155kN każdy. Duża ilość gruzu w nasypie bardzo utrudniała wiercenie a w jednym przypadku pala nie dało się wywiercić. Z tego powodu obok został wykonany pal dodatkowy.

data realizacji: 2017-01-01
miejsce realizacji: Nowa Sól

Wysoki poziom wód gruntowych oraz niskie parametry wytrzymałościowe piasków zalegających w górnych warstwach gruntu zadecydowały o zastosowaniu posadowienia pośredniego dla rozbudowy hali Lantmannen Unibake Poland w Nowej Soli. Generalny Wykonawca Skanska S.A. podjęła decyzję o wyborze pali, choć posadowienie na tradycyjnych stopach fundamentowych było możliwe. Ze względu na znaczą redukcję wymiarów stóp fundamentowych, szybkość realizacji oraz brak konieczności prowadzenia prac ziemnych poniżej zwierciadła wody gruntowej wybór padł na mikropale. Rozbudowa realizowana była wewnątrz już wybudowanej hali co uniemożliwiało wprowadzenie dużej palownicy ze względu na ograniczenie wysokości.

data realizacji: 2016-10-01
miejsce realizacji: Żory

W ramach tej inwestycji wykonaliśmy 70 mikropali stanowiących fundament ścianki berlińskiej. Zaprojektowane pale miały średnicę 20 cm i długości 3,5 m i wykonywane były w twardoplastycznych glinach przewarstwionych przepuszczalnymi warstwami silnie nawodnionych gruntów niespoistych. Rozbudowa hali w m. Żory zaplanowana został w miejscu występowania nasypów niebudowlanych do głębokości 2,8 m. Rozwiązaniem mogła być wymiana gruntu jednak ze względu na wysokie zwierciadło wody gruntowej (1,8 m p.p.t), bliskość istniejących fundamentów, koszty oraz czas realizacji zdecydowano o zastosowaniu mikropali wierconych. Projekt zakładał wykonanie 80 szt. pali o długości ok 5,7 m jednak w trakcie wiercenia pali konieczne było przegłębienie części pali do 8 m ze względu na wystąpienie glin pylastych w stanie plastycznym tuż pod nasypem.

data realizacji: 2016-09-01
miejsce realizacji: Kiełcz

Kolejny obiekt mostowy posadowiony na mikropalach SOILIS powstał w miejscowości Kielcz. Tym razem jest to kładka dla pieszych. Nasyp niekontrolowany oraz namuły uniemożliwiły bezpośrednie posadowienie fundamentów. W oparciu o wykonane przez nas uzupełniające badania sondą statyczną CPT zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pale o długości 6 m.

data realizacji: 2016-08-01
miejsce realizacji: Gubin

Siła wyporu oraz ciężar własny musieliśmy uwzględnić przy projektowaniu mikropali pod nietypowy obiekt w m. Gubin. Przedmiotem inwestycji był basen zlokalizowany wewnątrz stawu. Kiedy basen jest pusty a staw pełny pojawiają się siły wyporu i pale działają jak kotwice zabezpieczając konstrukcję basenu przed wypłynięciem, w odwrotnej sytuacji kiedy basen jest pełny a staw pusty pale przenoszą ciężar basenu na głębiej posadowione nośne warstwy gruntu. Wykonywanie mikropali było bardzo utrudnione ze względu na poziom wody gruntowej, który utrzymywany był na równi z poziomem platformy roboczej przy użyciu igłofiltrów. Pale zbrojone były koszami na pełną długość aby były odpowiednio wytrzymałe do przeniesienia sił wyrywających. Wykonaliśmy 33 mikropale o długości od 7,5 m do 8,3 m. Długość pali zaprojektowaliśmy w oparciu o wykonane wcześniej badania gruntu sondą statyczną CPT.

data realizacji: 2016-05-01
miejsce realizacji: Niesulice k. Świecka

Obiekty mostowe to obiekty wymagające posadowienia gwarantującego minimalne osiadania. Z tego powodu posadowienie mostu w m. Niesulice zaprojektowane zostało na mikropalach fundamentowych. W górnych warstwach gruntu zalegał nasyp niekontrolowany grubości 1 m a pod nim piaski średnie i żwiry w stanie luźnym. Pod każdym z przyczółków wykonanych zostało po 4 pale o średnicy 30 cm i długości 6 m.

data realizacji: 2016-04-01
miejsce realizacji: Lubsko

Obiekt Mostowy w ciągu ul. Emilii Plater w miejscowości Lubsko wymagał posadowienia pośredniego ze względu na warunki gruntowe. Zalegające w górnych warstwach gruntu nasypy niekontrolowane oraz wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiały przeniesienie obciążeń przez tradycyjny fundament. Na potrzeby opracowania Projektu Wykonawczego wykonaliśmy badania gruntu sondą statyczną CPT. Uzyskane w ten sposób parametry techniczne gruntu umożliwiły obliczenie nośności pojedynczego pala oraz całego fundamentu. Nośność obliczeniowa pojedynczego pala wyniosłą 630 kN a całego fundamentu ok 2500 kN. Łącznie wykonanych zostało 18 pali, po 8 pod każdy z przyczółków mostowych.

data realizacji: 2016-04-01
miejsce realizacji: Toruń

Zabezpieczenie fundamentów istniejących budynków jest kluczową kwestią w przypadku prowadzenia prac ziemnych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Poziom posadowienia nowo projektowanego budynku w Toruniu przy ul. Antczaka zlokalizowany był ok 1m poniżej poziomu fundamentów istniejącego budynku. Z tego powodu zaprojektowano do wykonania palisadę styczną z 32 szt. pali CFA średnicy 300mm zbrojoną kształtownikami stalowymi IPE 180. Profil geologiczny zbudowany był z nasypu niebudowlanego, pasków drobnych oraz zalegających pod nimi pospółkami. W warstwie pospółek występowały liczne kamienie i głazy, które utrudniały wykonanie pali i powodowały odchyłki lokalizacyjne pali.

data realizacji: 2015-11-01
miejsce realizacji: Borówiec k. Poznania

Niewielki budynek jednorodzinny zlokalizowany został na działce w m. Borówiec gdzie warunki gruntowe zostały określone jako złożone. Na podstawie wierceń rozpoznano występowanie nasypu niebudowlanego, gruntów organicznych w postaci namułu i torfów oraz pisków średnich i grubych. Wodę gruntową pomierzono na głębokości 1,0 m p.p.t. W ramach projektu przewidziano wykonanie 15 pali do głębokości 4,2 m. Ze względu na zmienną głębokość występowania torfów stwierdzoną w trakcie realizacji palowania długość niektórych pali została zwiększona do 5,7 m w celu prawidłowego zagłębienia pali w grunt nośny.

data realizacji: 2015-10-01
miejsce realizacji: Zielona Góra, ul. Kościelna

W ścisłym centrum Zielonej Góry, przy ul. Kościelnej zaprojektowany został budynek w złożonych warunkach gruntowych. Na podstawie przeprowadzonych wierceń grunty rodzime występujące w podłożu podzielono na dwie warstwy geotechniczne, namuły organiczne o zmiennej konsystencji od twardoplastycznej do miękkoplastycznej z przewarstwieniami piasku i żwiru oraz piaski średnie z domieszką żwiru, nawodnione, średniozagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50. Łącznie zaprojektowano 144 szt. pali wierconych o długości od 5,8 m do 7,5 m.

data realizacji: 2015-09-01
miejsce realizacji: Cigacice k. Zielonej Góry

Zakład produkcji wełny mineralnej Rockwool w Cigacicach zlokalizowany jest na terenach gdzie występują nasypy niebudowlane, grunty próchnicze takie jak gleba i piaski próchnicze oraz grunty organiczne w postaci torfów. Rozbudowa istniejących linii technologicznych na terenie zakładu zakładała budowę dwóch kominów o wysokości 20 m i 25 m w bardzo ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej dojazd dużego sprzętu. Z tego względy zaprojektowane zostały mikropale wiercone CFA o średnicy 30 cm oraz samowiercące iniekcyjne mikropale w technologii TITAN, które przekazują obciążenia na grunty mineralne zalegające ok. 5 m pod poziomem terenu.

data realizacji: 2015-06-01
miejsce realizacji: Zielona Góra

Budowa domu jednorodzinnego w Zielonej Górze wymagała zastosowania posadowienia pośredniego w postaci mikropali wierconych ze względu na złożone warunki gruntowe. Zalegające w górnych warstwach grunty organiczne, wysoki poziom wód gruntowych, wysokie koszty innych sposobów posadowienia spowodował, że posadowienie na palach było najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Zaprojektowane zostały 36 mikropale wiercone o średnicy 25 cm i długości 4,5 m. Pale wykonywane były z platformy roboczej przygotowanej z piasku na poziomie góry ław fundamentowych. 

data realizacji: 2014-11-01
miejsce realizacji: Wilkanowo

Niestabilny nasyp i powiększające się spękania elementów konstrukcyjnych poniemieckiego domu były przyczyną, dla których konieczne było wykonanie palisady z mikropali wierconych stanowiącej zabezpieczenie budynku przed nierównomiernym osiadaniem. Zgodnie z projektem wykonane zostały 63 mikropale o średnicy 20 cm i zróżnicowanej długości od 2,5 m do 4,5 m. Poniemiecki budynek posadowiony był na kamiennych ławach fundamentowych wykonanych w gruntach nasypowych niwelujących naturalny spadek terenu. Układ spękań jednoznacznie wskazywał na niekontrolowane osuwanie się gruntów nasypowych a wraz z nimi budynku. Układ mikropali oraz  długości pali dostosowane były do układu warstw gruntów antropogenicznych. Wykonywanie pali było bardzo utrudnione ze względu na zalegające otoczaki stanowiące podbudowę nasypu oraz gruz pochodzący z rozbiórek. 

data realizacji: 2014-08-01
miejsce realizacji: Wrocław

W ramach tej inwestycji wykonaliśmy 70 mikropali stanowiących fundament ścianki berliński. Zaprojektowane pale miały średnicę 20 cm i długości 3,5 m i wykonywane były w twardoplastycznych glinach przewarstwionych przepuszczalnymi warstwami silnie nawodnionych gruntów niespoistych.