Skip to content

Mikropale

Pod domki

Buduj na bezpiecznych

fundamentach

Realizacje

data realizacji: 2017-06-01
miejsce realizacji: Brzeg Dolny – PCC Rokita

Projekt rozbudowy Stacji zmydlania na terenie zakładów PCC Rokita w Brzegu Dolnym obejmował budowę estakady posadowionej na stopach fundamentowych. Wykonanie posadowienia bezpośredniego okazało się niemożliwe z powodu występowanie w górnych warstwach podłoża gruntów słabonośnych oraz bardzo gęstej sieci instalacji podziemnych, które nie pozwalały na wykonanie dużych stóp fundamentowych. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie małych oczepów oraz mikropali przejmujących obciążenia z estakady. Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem służb zakładowych ponieważ każda odchyłka w lokalizacji pala groziła uszkodzeniem instalacji podziemnych. Oprócz mikropali wykonaliśmy oczepy żelbetowe.

Realizacje

data realizacji: 2017-04-01
miejsce realizacji: Ustowo-Szczecin

Warstwa nasypowa piasek drobny, Warstwa nasypowa gruzowo ceglana, warstwa nasypowa humusu z piaskiem gliniastym i glina piaszczysta z domieszką żwiru. Tak kształtował się profil geologiczny gruntu w m. Ustowo koło Szczecina na działce przewidzianej pod budowę domu jednorodzinnego. Tradycyjnie prace rozpoczęliśmy od wykonania uzupełniających badań gruntu sondą CPT ponieważ badania wykonane na potrzeby Opinii Geotechnicznej wykonane były do głębokości 5m, niewystarczającej do prawidłowego zaprojektowania mikropali. W oparciu o wyniki badań CPT zaprojektowaliśmy 37 pali o nośności 155kN każdy. Duża ilość gruzu w nasypie bardzo utrudniała wiercenie a w jednym przypadku pala nie dało się wywiercić. Z tego powodu obok został wykonany pal dodatkowy.

Realizacje

data realizacji: 2017-01-01
miejsce realizacji: Nowa Sól

Wysoki poziom wód gruntowych oraz niskie parametry wytrzymałościowe piasków zalegających w górnych warstwach gruntu zadecydowały o zastosowaniu posadowienia pośredniego dla rozbudowy hali Lantmannen Unibake Poland w Nowej Soli. Generalny Wykonawca Skanska S.A. podjęła decyzję o wyborze pali, choć posadowienie na tradycyjnych stopach fundamentowych było możliwe. Ze względu na znaczą redukcję wymiarów stóp fundamentowych, szybkość realizacji oraz brak konieczności prowadzenia prac ziemnych poniżej zwierciadła wody gruntowej wybór padł na mikropale. Rozbudowa realizowana była wewnątrz już wybudowanej hali co uniemożliwiało wprowadzenie dużej palownicy ze względu na ograniczenie wysokości.

Realizacje

data realizacji: 2016-10-01
miejsce realizacji: Żory

W ramach tej inwestycji wykonaliśmy 70 mikropali stanowiących fundament ścianki berlińskiej. Zaprojektowane pale miały średnicę 20 cm i długości 3,5 m i wykonywane były w twardoplastycznych glinach przewarstwionych przepuszczalnymi warstwami silnie nawodnionych gruntów niespoistych. Rozbudowa hali w m. Żory zaplanowana został w miejscu występowania nasypów niebudowlanych do głębokości 2,8 m. Rozwiązaniem mogła być wymiana gruntu jednak ze względu na wysokie zwierciadło wody gruntowej (1,8 m p.p.t), bliskość istniejących fundamentów, koszty oraz czas realizacji zdecydowano o zastosowaniu mikropali wierconych. Projekt zakładał wykonanie 80 szt. pali o długości ok 5,7 m jednak w trakcie wiercenia pali konieczne było przegłębienie części pali do 8 m ze względu na wystąpienie glin pylastych w stanie plastycznym tuż pod nasypem.

Realizacje

data realizacji: 2016-09-01
miejsce realizacji: Kiełcz

Kolejny obiekt mostowy posadowiony na mikropalach SOILIS powstał w miejscowości Kielcz. Tym razem jest to kładka dla pieszych. Nasyp niekontrolowany oraz namuły uniemożliwiły bezpośrednie posadowienie fundamentów. W oparciu o wykonane przez nas uzupełniające badania sondą statyczną CPT zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pale o długości 6 m.

Realizacje

data realizacji: 2016-08-01
miejsce realizacji: Gubin

Siła wyporu oraz ciężar własny musieliśmy uwzględnić przy projektowaniu mikropali pod nietypowy obiekt w m. Gubin. Przedmiotem inwestycji był basen zlokalizowany wewnątrz stawu. Kiedy basen jest pusty a staw pełny pojawiają się siły wyporu i pale działają jak kotwice zabezpieczając konstrukcję basenu przed wypłynięciem, w odwrotnej sytuacji kiedy basen jest pełny a staw pusty pale przenoszą ciężar basenu na głębiej posadowione nośne warstwy gruntu. Wykonywanie mikropali było bardzo utrudnione ze względu na poziom wody gruntowej, który utrzymywany był na równi z poziomem platformy roboczej przy użyciu igłofiltrów. Pale zbrojone były koszami na pełną długość aby były odpowiednio wytrzymałe do przeniesienia sił wyrywających. Wykonaliśmy 33 mikropale o długości od 7,5 m do 8,3 m. Długość pali zaprojektowaliśmy w oparciu o wykonane wcześniej badania gruntu sondą statyczną CPT.

Realizacje

data realizacji: 2016-05-01
miejsce realizacji: Niesulice k. Świecka

Obiekty mostowe to obiekty wymagające posadowienia gwarantującego minimalne osiadania. Z tego powodu posadowienie mostu w m. Niesulice zaprojektowane zostało na mikropalach fundamentowych. W górnych warstwach gruntu zalegał nasyp niekontrolowany grubości 1 m a pod nim piaski średnie i żwiry w stanie luźnym. Pod każdym z przyczółków wykonanych zostało po 4 pale o średnicy 30 cm i długości 6 m.

Realizacje

data realizacji: 2016-04-01
miejsce realizacji: Lubsko

Obiekt Mostowy w ciągu ul. Emilii Plater w miejscowości Lubsko wymagał posadowienia pośredniego ze względu na warunki gruntowe. Zalegające w górnych warstwach gruntu nasypy niekontrolowane oraz wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiały przeniesienie obciążeń przez tradycyjny fundament. Na potrzeby opracowania Projektu Wykonawczego wykonaliśmy badania gruntu sondą statyczną CPT. Uzyskane w ten sposób parametry techniczne gruntu umożliwiły obliczenie nośności pojedynczego pala oraz całego fundamentu. Nośność obliczeniowa pojedynczego pala wyniosłą 630 kN a całego fundamentu ok 2500 kN. Łącznie wykonanych zostało 18 pali, po 8 pod każdy z przyczółków mostowych.

Realizacje

data realizacji: 2016-04-01
miejsce realizacji: Toruń

Zabezpieczenie fundamentów istniejących budynków jest kluczową kwestią w przypadku prowadzenia prac ziemnych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Poziom posadowienia nowo projektowanego budynku w Toruniu przy ul. Antczaka zlokalizowany był ok 1m poniżej poziomu fundamentów istniejącego budynku. Z tego powodu zaprojektowano do wykonania palisadę styczną z 32 szt. pali CFA średnicy 300mm zbrojoną kształtownikami stalowymi IPE 180. Profil geologiczny zbudowany był z nasypu niebudowlanego, pasków drobnych oraz zalegających pod nimi pospółkami. W warstwie pospółek występowały liczne kamienie i głazy, które utrudniały wykonanie pali i powodowały odchyłki lokalizacyjne pali.

Realizacje

data realizacji: 2015-11-01
miejsce realizacji: Borówiec k. Poznania

Niewielki budynek jednorodzinny zlokalizowany został na działce w m. Borówiec gdzie warunki gruntowe zostały określone jako złożone. Na podstawie wierceń rozpoznano występowanie nasypu niebudowlanego, gruntów organicznych w postaci namułu i torfów oraz pisków średnich i grubych. Wodę gruntową pomierzono na głębokości 1,0 m p.p.t. W ramach projektu przewidziano wykonanie 15 pali do głębokości 4,2 m. Ze względu na zmienną głębokość występowania torfów stwierdzoną w trakcie realizacji palowania długość niektórych pali została zwiększona do 5,7 m w celu prawidłowego zagłębienia pali w grunt nośny.

Realizacje

data realizacji: 2015-10-01
miejsce realizacji: Zielona Góra, ul. Kościelna

W ścisłym centrum Zielonej Góry, przy ul. Kościelnej zaprojektowany został budynek w złożonych warunkach gruntowych. Na podstawie przeprowadzonych wierceń grunty rodzime występujące w podłożu podzielono na dwie warstwy geotechniczne, namuły organiczne o zmiennej konsystencji od twardoplastycznej do miękkoplastycznej z przewarstwieniami piasku i żwiru oraz piaski średnie z domieszką żwiru, nawodnione, średniozagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50. Łącznie zaprojektowano 144 szt. pali wierconych o długości od 5,8 m do 7,5 m.

Realizacje

data realizacji: 2015-09-01
miejsce realizacji: Cigacice k. Zielonej Góry

Zakład produkcji wełny mineralnej Rockwool w Cigacicach zlokalizowany jest na terenach gdzie występują nasypy niebudowlane, grunty próchnicze takie jak gleba i piaski próchnicze oraz grunty organiczne w postaci torfów. Rozbudowa istniejących linii technologicznych na terenie zakładu zakładała budowę dwóch kominów o wysokości 20 m i 25 m w bardzo ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej dojazd dużego sprzętu. Z tego względy zaprojektowane zostały mikropale wiercone CFA o średnicy 30 cm oraz samowiercące iniekcyjne mikropale w technologii TITAN, które przekazują obciążenia na grunty mineralne zalegające ok. 5 m pod poziomem terenu.

Realizacje

data realizacji: 2015-06-01
miejsce realizacji: Zielona Góra

Budowa domu jednorodzinnego w Zielonej Górze wymagała zastosowania posadowienia pośredniego w postaci mikropali wierconych ze względu na złożone warunki gruntowe. Zalegające w górnych warstwach grunty organiczne, wysoki poziom wód gruntowych, wysokie koszty innych sposobów posadowienia spowodował, że posadowienie na palach było najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Zaprojektowane zostały 36 mikropale wiercone o średnicy 25 cm i długości 4,5 m. Pale wykonywane były z platformy roboczej przygotowanej z piasku na poziomie góry ław fundamentowych. 

Realizacje

data realizacji: 2014-11-01
miejsce realizacji: Wilkanowo

Niestabilny nasyp i powiększające się spękania elementów konstrukcyjnych poniemieckiego domu były przyczyną, dla których konieczne było wykonanie palisady z mikropali wierconych stanowiącej zabezpieczenie budynku przed nierównomiernym osiadaniem. Zgodnie z projektem wykonane zostały 63 mikropale o średnicy 20 cm i zróżnicowanej długości od 2,5 m do 4,5 m. Poniemiecki budynek posadowiony był na kamiennych ławach fundamentowych wykonanych w gruntach nasypowych niwelujących naturalny spadek terenu. Układ spękań jednoznacznie wskazywał na niekontrolowane osuwanie się gruntów nasypowych a wraz z nimi budynku. Układ mikropali oraz  długości pali dostosowane były do układu warstw gruntów antropogenicznych. Wykonywanie pali było bardzo utrudnione ze względu na zalegające otoczaki stanowiące podbudowę nasypu oraz gruz pochodzący z rozbiórek. 

Realizacje

data realizacji: 2014-08-01
miejsce realizacji: Wrocław

W ramach tej inwestycji wykonaliśmy 70 mikropali stanowiących fundament ścianki berliński. Zaprojektowane pale miały średnicę 20 cm i długości 3,5 m i wykonywane były w twardoplastycznych glinach przewarstwionych przepuszczalnymi warstwami silnie nawodnionych gruntów niespoistych.